Reklamační řád

Jak postupovat / jak zboží reklamovat

Reklamované zboží doporučujeme důkladně zabalit do odolné krabice, vystlat bublinkovou fólií nebo papírem tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Doporučujeme zásilku pojistit dle hodnoty zboží. Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační list. Nezasílejte zboží na dobírku.

Zásilku zašlete na adresu:
Lithness, spol. s r. o.
Oddělení reklamace
Chýnovská 855
391 11 Planá nad Lužnicí

DOPORUČENÍ: Zásilku vždy pojistěte. Upozorňujeme zákazníky, že u zasílání jako obyčejné psaní nebo obyčejný balík Česká pošta neodpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky. Je proto v zájmu zákazníka zaslat reklamované zboží službou, která je pojištěná minimálně do výše ceny zboží, například službou České pošty: Balík Do ruky.

Poškození zboží při přepravě:

Při přebírání zboží od přepravce si, prosím, pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal zásilky neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Česká pošta – oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
DPD – oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 841 700 700.

Zboží má viditelnou vadu:

Reklamace týkající se zjevné vady, tj. i rozbitého zboží, doporučujeme ohlásit do 24 hodin od převzetí pomocí emailu nebo telefonicky. Doporučujeme zkontrolovat obsah zásilky ihned po převzetí od přepravce, zda zboží nevykazuje viditelné vady/poškození.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu:

Po převzetí zásilky od dopravce doporučujeme ihned zkontrolovat, zda je zásilka kompletní a zboží odpovídá objednanému typu. V případě, že je dodávka nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu, oznamte nám, prosím, tuto skutečnost co nejdříve telefonicky nebo e-mailovou cestou na reklamace@lithness.cz.

Následně po oznámení nám zboží, které Vám bylo chybně zasláno (v případě záměny zboží), odešlete co nejdříve zpět na adresu naší společnosti. K zásilce přiložte Reklamační list, ve kterém uveďte, že Vám bylo dodáno jiné zboží, než jste objednávali. Uveďte, jaké zboží vracíte a které má být správně odesláno. V případě, že byla účtována chybná dobírková částka, připište také číslo účtu, na které Vám peníze budeme moci vrátit.

Upozorňujeme zákazníky, že zboží vyobrazené na fotografiích se může od reálného zboží drobně lišit v jednotlivých detailech dle výrobní série. Tyto drobné změny nezakládají důvod k reklamaci zboží.

Dárky zdarma

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena co nejdříve, nejdéle však v 30ti denní lhůtě.

Pokud v rámci reklamace dojde k vrácení finanční částky, bude vám zaslána na Vámi uvedené číslo účtu. Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Náklady spojené s dopravou zboží do naší společnosti a zpět k vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou v důsledku nesprávného používání, mechanickým poškozením apod.),

na reklamace@lithness.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,

doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu).

Vady zboží, které nebudou uznány

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Neodpovídáme dále za vady zboží:

a) které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím;

b) které vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání;

c) které vznikly v důsledku nevhodného vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám (mrazu, dešti, sněhu, sluneční záření);

d) které při převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího nebo vznikly v důsledku vnějších událostí;

e) které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy nebo jiného zásahu.

Zde si stáhněte k vyplnění reklamační list.

Reklamační řád

Místem pro uplatnění reklamace je Lithness, spol. s r. o., Chýnovská 855, 391 11 Planá nad Lužnicí.

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění

Nemá-li zboží při převzetí jakost, jak je uvedeno výše, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob. Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Účtování skladného

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, bude prodávajícím účtováno skladné za uložení věci ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud si kupující zboží nevyzvedne z vyřízené reklamace ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Kupující bere na vědomí, že prodávající může dle výše uvedeného postupovat cestou svépomocného prodeje dle § 2126 a násl. Občanského zákoníku, kdy v případě prodlení strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

V případě, že jste podnikatelský subjekt, neexistuje zde zákonné určení lhůty na vyřízení reklamace, s podnikatelskýmu subjekty není sjednána záruční lhůta.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Soubory ke stažení

Odstoupení od smlouvy

Reklamační list

Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s poskytnutím souborů cookies, které jsou nezbytné pro pohodlné nakupování