Obchodní podmínky pro podnikatele

​Tyto podmínky stanoví podmínky pro nákup podnikatelských subjektů (fyzických osob podnikatelů a právnických osob)

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží a služeb firmy Lithness, spol. s r. o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou Lithness, spol. s r. o., Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1, IČ 26098270, DIČ: CZ26098270, zapsané v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 13838 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

1.2. Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná v katalogu, reklamě nebo ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami, zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím nebo přijetím objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu. Před odesláním závazné objednávky z internetového obchodu je kupující povinen seznámit se s obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou určené pro podnikatelské subjekty. Odesláním závazné objednávky z internetového obchodu kupující vyjadřuje závazný souhlas s těmito obchodními podmínkami. Na e-mailovou adresu kupujícího je zaslána e-mailová zpráva vyjadřující potvrzení přijetí objednávky, tímto dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím skrze prodej v internetovém obchodě.

1.3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

1.4. V případě, že předmětem plnění je pouze potisk zboží dodaného kupujícím, dojde k uzavření smlouvy, až po schválení vzorku prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je potisk zboží dodaného kupujícím v období zvýšené vytíženosti výrobních kapacit.

1.5. Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.

1.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je dodávka zboží bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

2.2. Ujednání jakosti a provedení:

Výrobky značek Aspinal of London, ANTORINI, Delta Italy, Markiaro, Aurora, Treuleben & Bischof, Amoralle, stejně jako jiné kožené, hedvábné, kašmírové výrobky či výrobky z drahých kovů jsou určeny pro užívání jako módní doplněk. Jsou určeny ke krátkodobému občasnému nošení / užívání. Svou konstrukcí a materiálovým složením jsou určeny, navrženy a vyrobeny k nenáročnému užívání, prvořadá je u nich módnost (vzhled a provedení) a nikoliv životnost. Výrobky nejsou určeny pro časté, ale spíše pro občasné nošení a užívání. Nejedná se o pracovní pomůcky.

2.3. Nosnost: V dámských a pánských aktovkách s držadlem opatřeným cvokem lze přenášet obsah o hmotnosti do 3 kg, v dámských a pánských aktovkách s držadlem s lepeným úchytem lze přenášet obsah o hmotnosti do 2,5 kg.

2.4. Sjednané vlastnosti pro zboží: Kožená aktovka ANTORINI by Markiaro, oranžový proužek, kód výrobku M-507-black a zboží Pánská kožená aktovka ANTORINI by MARKIARO Top Executive, modrý proužek, kód výrobku: m-507-blue. Aktovky mají úchyty držadla lepené. V aktovkách je možné přenášet pouze obsah o hmotnosti do 2,5 kg. Nedoporučujeme používat impregnační spreje ani jiné ošetřující přípravky na kůži. Aktovky je možné ošetřovat pouze suchým či vlhkým hadříkem. Nepřeplňujte aktovky. Nadměrné přetížení může mít za následek poškození úchytu aktovky.

2.5. Kožené tašky, aktovky, zavazadla ani kabelky nejsou určeny pro velkou zátěž, pokud není uvedeno jinak.

3. Kupní cena zboží a služeb (potisku)

3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“) a těchto PODMÍNKÁCH prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.

3.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR, pokud je smluvní cena dodávaného zboží a služeb nad 3 000 Kč (včetně DPH).

3.3. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.

3.4. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané úkony a technologie.

4. Dodací lhůta a dodací podmínky

Standardní dodání je uskutečňováno prostřednictvím přepravce: České pošty, s.p. nebo přepravní společností DPD. Přepravce vybírá kupující dle své volby během procesu vytvoření objednávky. Cena poštovného a balného je dle výběru uvedená v procesu objednávky. Lhůta pro doručení, kterou deklaruje pro doručení Česká pošta, s.p. se řídí platnými podmínkami České pošty, s.p. Součástí dodaného zboží (v balíku) je daňový doklad (faktura) vystavený na fakturační údaje uvedené v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo pro zajištění dalších možností dodání jako je cenný balík, profi balík, stejně jako jiné možnosti úhrady částky (např. platbou předem). Tyto informace jsou na výběru kupujícím a uvedeny jsou v objednávkovém formuláři (nákupním košíku). Faktura slouží zároveň jako dodací list. O expedici zboží je kupující vyrozuměn e-mailovou zprávou. Objednávku je možné stornovat pouze do doby, dokud nebyla vyexpedována (zaslána e-mailová zpráva o vyexpedování zboží). Prodávající nemá žádnou odpovědnost za doručení e-mailové zprávy s informacemi o expedici v případě odfiltrování antispamovými filty, nekvalitní poštou příjemce a podobných případech. V případě, že prodávající zjistí, že není schopen dodat zboží nebo že je schopen dodat objednávku jen částečně, bude o této skutečnosti kupujícího vyrozuměn zpravidla telefonicky (případně e-mailovou zprávou) a bude dohodnut individuální postup při dodání dle individuální dohody.

Dostupnost uváděná v detailu každého výrobku (termín dodání), je orientační a představuje obvyklou dodací lhůtu pro daný výrobek. Tato lhůta není závazná. Konečný termín dodání se může lišit dle aktuální skladové dostupnosti výrobce. V případě objednání více výrobků, přičemž jeden z nich je skladem a druhý není skladem (má u sebe uvedenou orientační dostupnost), se termín dodání řídí výrobkem s nejdelší dostupností. Prodávající si vyhrazuje možnost postupného zasílání jednotlivých výrobků z objednávky dle skladové dostupnosti (částečná dodávka zboží), přičemž kupujícímu nebude účtováno další poštovné. V případě, že kupující již část zboží z objednávky obdržel, není možné zrušení celé objednávky, ale pouze její nedodané části. Orientační termín dodání zboží za celou objednávku je uveden ve 3. kroku objednávky (košíku) a také v kopii objednávky, kterou kupující obdrží na svoji e-mailovou adresu po odeslání objednávky z internetového obchodu prodávajícího.

5. Platební podmínky

5.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek a DPH.

5.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady kupní ceny: A. na základě faktury po dodání zboží, B. v hotovosti při předání zboží, C. platební kartou při předání zboží, D. 100 % platba vč. DPH předem, E. dobírka (autodoprava, pošta), F. záloha + na základě faktury po dodání zboží, G. záloha + v hotovosti nebo platební kartou při převzetí.

5.3. Nepřekročí-li kupní cena objednaného zboží včetně DPH částku 3 000 Kč je možné zvolit pouze varianty B, C, D nebo E, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

5.4. Při variantě D pak kupní smlouva v elektronickém provedení s výčtem všech cen a DPH slouží současně jako proforma faktura a kupující je povinen zálohu uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.

5.5. Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na vyúčtování kupní ceny (fakturaci) dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.

5.6. Splatnost kupní ceny je do 14 dnů ode dne vystavení faktury, nejpozději však do 21 dnů od dodání zboží, přičemž kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

5.7. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen kupní cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.

5.8. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

5.9. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Smluvní pokuty

6.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny (varianta A a F bodu 6.2.) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

7.2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

7.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

7.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (poštou, faxem nebo e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

7.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

8. Záruční lhůta a reklamace

S podnikatelskými subjekty není sjednána záruka za jakost / záruční lhůta ani lhůta pro vyřízení reklamace.

9. Jiná ustanovení

9.1. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR, EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek) nebo v tištěné podobě, zde je nutné převést grafiku do elektronické podoby – křivek (viz Přirážky k cenám potisku). U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 dpi, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu. Viz Podklady k potisku zboží.

9.2. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.3. Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.

9.4. Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.

9.5. Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5 % z dohodnutého množství, stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky poměrně změní.

9.6. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.

9.7. Výsledná barevnost potisku se může lišt od původně zadaného odstínu barvy. V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu může být tento rozdíl 0–15 % proti původnímu zadání.

9.8. U potisku vícesložkovou barvou je nutné vyčkat úplného vytvrzení barvy, než bude předmět běžně používán. Délka vytvrzení je rozdílná u různých předmětů a typů barev a je vždy uvedena na příbalovém letáku přímo u zboží.

9.9. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu se na podnikatelské subjekty nevztahuje.

9.10. Kupující ke zboží obdrží návod k použití. Je povinností kupujícího dodržovat údaje obsažené v návodu k použití. V případě, že kupující ztratí návod k použití, může požádat kupujícího o zaslání kopie návodu k použití.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

10.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

10.3. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

10.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a to faxem či elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014.

Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s poskytnutím souborů cookies, které jsou nezbytné pro pohodlné nakupování