Obchodní podmínky

​Podmínky pro nákup ve veřejných obchodech provozovaných společností Lithness, spol. s r. o.

Tyto podmínky stanoví podmínky pro nákup fyzických osob nepodnikatelů (dále jen "spotřebitel")

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Lithness, spol. s r. o., se sídlem Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1, IČ: 26098270, zapsané v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 13838 (dále jen "podnikatel") a kupujícího (dále jen "zákazník" nebo "spotřebitel").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Právní vztahy zde neuvedené se řídí platnými právními předpisy ČR, podmínky pro podnikatele naleznete zde.

V souladu s § 1820 písmenem f) občanského zákoníku (dále jen "OZ") může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, a to dle § 1829 odstavce 1 OZ ve lhůtě čtrnácti dnů, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží a u smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Vracíte-li zboží v rámci odstoupení od kupní smlouvy podle § 1829 OZ, doporučujeme zboží důkladně zabalit do odolné krabice, vystlat bublinkovou fólií nebo papírem tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy a zásilku pojistit dle hodnoty zboží. Zásilku zašlete na naši korespondenční adresu: Lithness, spol. s r. o., Chýnovská 855, 391 11 Planá nad Lužnicí. K zásilce připojte vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je v souladu s § 1820 písmenem f) OZ ke stažení na našich stránkách ZDE.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Podle § 1837 písmene g) nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Z hygienických důvodů proto není možná výměna nebo vrácení spodního prádla, u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích. Ve 14ti denní lhůtě lze vrátit / vyměnit pouze spodní prádlo vrácené v neporušeném obalu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel v souladu s § 1831 odstavcem 1 OZ. Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených zákonem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Způsob, jakým si spotřebitel přeje vrátit peněžní prostředky uvede ve formuláři Odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal v souladu s § 1832 odstavcem 4 OZ.

V souladu s § 1833 OZ odpovídá spotřebitel podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Upozorňujeme zákazníky, že výrobky z ryzího stříbra se mohou snadno poškrábat, jelikož je stříbro měkký kov. Jemné poškrábání stříbra nebrání užívání výrobku, naopak je důkazem pravosti materiálu. Charakteristickým rysem stříbrných výrobků je jejich oxidace, která se projevuje jako začernání. O stříbrné výrobky je důležité pravidelně a správně pečovat, vyhnout se styku s chemikáliemi, skladovat je odděleně a pravidelně je čistit speciálními přípravky či je svěřit do rukou odborníka.

Upozorňujeme, že zboží vyobrazené na fotografiích se může od reálného zboží drobně lišit v jednotlivých detailech dle výrobní série. Tyto drobné změny nezakládají důvod k reklamaci zboží.

V souladu s § 1837 písmene d) OZ nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Přesné vyčíslení nákladů na dodání zboží uvádí podnikatel v souladu s § 1811 OZ ve 3. kroku objednávky dle státu, do kterého je zboží zasíláno. Spotřebitel si zvolí způsob platby, u každého způsobu platby je uvedena přesná cena. Kompletní přehled nákladů na dodání včetně uvedení všech možností přepravy naleznete na stránce Doprava.

Upozorňujeme zákazníky, že v souladu s § 1820 odstavcem 1, písmenem b) OZ je u zvoleného způsobu platby: Platba online, PayPal, Bankovním převodem vyžadováno uhrazení celkové částky předem. Objednávka je vyřízena až po připsání částky na bankovní účet nebo PayPal účet podnikatele.

V souladu s § 1825 OZ lze sjednat smlouvu také prostřednictvím telefonu, v takovém případě sdělí podnikatel spotřebiteli na začátku hovoru základní údaje o sobě a účel hovoru.

V souladu s § 1826 odstavcem 1, písmenem a) OZ je kupní smlouva uzavřená elektronickou cestou prostřednictvím internetového obchodu přes nákupní košík. Kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU" v závěrečném kroku košíku dochází k odeslání kopie objednávky spotřebiteli na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Smlouva je uložena v elektronické podobě u podnikatele, spotřebitel neobjednává prostřednictvím přihlašovacích údajů ani nemá zřízený účet, ve kterém by mohl sledovat stav své objednávky nebo obsah smlouvy. Informace o objednávkách jsou poskytovány e-mailovou cestou nebo telefonicky.

Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, a to především prostřednictvím nákupního košíku na internetových stránkách podnikatele. Spotřebitel vloží zboží do nákupního košíku prostřednictvím tlačítka "VLOŽIT DO KOŠÍKU" zobrazeného u každého produktu, a to v požadovaném počtu kusů. Množství kusů, stejně jako odstraňování nechtěného zboží z košíku, lze provádět v prvním kroku nákupního košíku v souladu s § 1826 odstavce 1, písmene d) OZ o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.

V druhém kroku nákupního košíku zvolí způsob doručení a způsob platby.

Ve třetím kroku nákupního košíku spotřebitel vyplní osobní údaje, fakturační údaje a údaje pro doručení, případně může připsat poznámku k objednávce.

Ve čtvrtém kroku objednávky je zobrazeno její shrnutí a spotřebitel zde má také možnost změnit fakturační údaje a údaje pro doručení v případě chyby v souladu s § 1826 odstavce 1, písmene d) OZ o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Aktivním kliknutím na zaškrtávací pole "Závazně objednávám výše uvedené zboží. Přečetl jsem obchodní podmínky a souhlasím s nimi." a kliknutím na výrazné tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU" dojde k odeslání objednávky prodejci a současnému odeslání kopie objednávky spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu. V případě zvoleného způsobu platby "předem (bankovní převod)" jsou vygenerovány platební údaje, které je možné vytisknout a jsou současně zaslány také na e-mailovou adresu spotřebitele. V případě zvoleného způsobu platby skrze PayPal pokračuje spotřebitel na platební rozhraní PayPal, kde dokončí platbu. Až do závěrečného kliknutí na tlačíko "ODESLAT OBJEDNÁVKU" v posledním kroku košíku se může spotřebitel vrátit a změnit údaje v předchozích krocích nákupního košíku a je tak naplněna podmínka daná § 1826 odstavce 3 OZ, která stanoví, že před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

V zaslané kopii objednávky na e-mailovou adresu spotřebitele má spotřebitel možnost zjistit chyby. Jejich opravu nahlásí podnikateli e-mailovou cestou na adresu info@arde.cz nebo telefonicky. Přijetí objednávky ke zpracování potvrzuje podnikatel e-mailovou cestou na e-mailovou adresu spotřebitele uvedenou v objednávce. Podnikatel je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit obdržení objednávky. V souladu s § 1827 odstavce 1 OZ je proto spotřebitel neprodleně informován o obdržení objednávky e-mailovou cestou ve formě e-mailové zprávy, v jejímž předmětu je uvedeno, že se jedná o kopii objednávky. Zpráva obsahuje všechny údaje o objednávce. Podnikatel nemá žádnou odpovědnost za doručení e-mailové zprávy v případě uvedení neexistující adresy spotřebitelem, nedoručení způsobeném odfiltrování antispamovými filty, nekvalitní poštou spotřebitele a v podobných případech.

Podnikatel nemá stanoveny kodexy chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje dle § 1826 odstavce 1, písmene e) OZ. Obchodní podmínky podnikatele jsou spotřebiteli veřejně přístupné po celou dobu před nákupem, v průběhu nákupu, stejně jako po dokončení objednávky. Odkaz na obchodní podmínky nalezne spotřebitel v patičce každé stránky internetového obchodu podnikatele.

Kontakty: Korespondenční adresa: Lithness, spol. s r. o., Chýnovská 855, 391 11 Planá nad Lužnicí, e-mailová adresa: info@arde.cz, tel.: 730 150 576, IČ: 26098270, DIČ: CZ26098270

Dodací podmínky

Standardní dodání je uskutečňováno prostřednictvím České pošty, s.p., a to formou dobírky na adresu uvedenou v objednávce. Cena poštovného a balného je dle výběru spotřebitele uvedená v procesu objednávky. Lhůta pro doručení, kterou deklaruje pro doručení Česká pošta, s.p. se řídí platnými podmínkami České pošty, s.p. Součástí dodaného zboží (v balíku) je daňový doklad (faktura) vystavený na fakturační údaje uvedené v objednávce. Podnikatel si vyhrazuje právo pro zajištění dalších možností dodání jako je cenný balík, profi balík, stejně jako jiné možnosti úhrady částky (např. platbou předem). Tyto informace jsou na výběru spotřebitele a uvedeny jsou v objednávkovém formuláři (nákupním košíku). Faktura slouží zároveň jako dodací list. O expedici zboží je spotřebitel vyrozuměn e-mailovou zprávou. Objednávku je možné stornovat pouze do doby, dokud nebyla vyexpedována (zaslána e-mailová zpráva o vyexpedování zboží). Podnikatel nemá žádnou odpovědnost za doručení e-mailové zprávy s informacemi o expedici v případě odfiltrování antispamovými filtry, nekvalitní poštou příjemce a podobných případech. V případě, že podnikatel zjistí, že není schopen dodat zboží nebo že je schopen dodat objednávku jen částečně, bude o této skutečnosti spotřebitel vyrozuměn zpravidla telefonicky (případně e-mailovou zprávou) a bude dohodnut individuální postup při dodání dle individuální dohody. Po převzetí zboží doporučujeme kupujícímu zboží podrobně prohlédnout a zjištěné vady nahlásit nejlépe do 24 hodin od jeho obdržení.

K vrácení peněz, v případě odstoupení od smlouvy, dojde obvykle do 7 dnů od odstoupení, nejpozději však do 14ti kalendářních dnů. Doporučujeme zboží důkladně zabalit do odolné krabice a zásilku pojistit dle hodnoty zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. (Do 14 dnů lze zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu.) Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených zákonem. V případě, že podnikatel odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je spotřebitel povinen vrátit podnikateli do 7 dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

Podnikatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané spotřebitelem na trhu dostupné. Podnikatel v takovém případě bude spotřebitele informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž spotřebiteli tímto nevzniká vůči podnikateli žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí spotřebitel prodávajícímu písemně (např. e-mailem).

Dostupnost uváděná v detailu každého výrobku (termín dodání), je orientační a představuje obvyklou dodací lhůtu pro daný výrobek. Tato lhůta není závazná. Konečný termín dodání se může lišit dle aktuální skladové dostupnosti výrobce. V případě objednání více výrobků, přičemž jeden z nich je skladem a druhý není skladem (má u sebe uvedenou orientační dostupnost), se termín dodání řídí výrobkem s nejdelší dostupností. Podnikatel si vyhrazuje možnost postupného zasílání jednotlivých výrobků z objednávky dle skladové dostupnosti (částečná dodávka zboží), přičemž spotřebiteli nebude účtováno další poštovné. V případě, že spotřebitel již část zboží z objednávky obdržel, není možné zrušení celé objednávky, ale pouze její nedodané části, přičemž možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14ti denní lhůtě u již dodaného zboží není dotčeno. Orientační termín dodání zboží za celou objednávku je uveden ve 3. kroku objednávky (košíku) a také v kopii objednávky, kterou spotřebitel obdrží na svoji e-mailovou adresu po odeslání objednávky z internetového obchodu prodávajícího. Výrobky značek Aspinal of London, ANTORINI, Delta Italy, Markiaro, Aurora, Treuleben & Bischof, Amoralle, stejně jako jiné kožené, hedvábné, kašmírové výrobky či výrobky z drahých kovů jsou určeny pro užívání jako módní doplněk. Jsou určeny ke krátkodobému občasnému nošení / užívání. Svou konstrukcí a materiálovým složením jsou určeny, navrženy a vyrobeny k nenáročnému užívání, prvořadá je u nich módnost (vzhled a provedení) a nikoliv životnost. Výrobky nejsou určeny pro časté, ale spíše pro občasné nošení a užívání. Nejedná se o pracovní pomůcky. Dodržujte návod k ošetřování a užívání výrobků. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí.

U výrobků označených ikonkou stromečku s uvedením Garantujeme dodání do Vánoc budou výrobky dodány nejpozději do 24.12. v případě, že nedojde ke změně skladové dostupnosti výrobce, kterou jako prodejci nejsme schopni ovlivnit. Výrobky také nebudou dodány v případě, že dojde k nepředvídatelným událostem živelné, případně jiné povahy, která by bránila v řádném naskladnění zboží a jeho odeslání zákazníkovi. V případě, že dojde ke změně skladové dostupnosti výrobce, bude zákazník informován s upřesňující informací o orientační dodací lhůtě, pokud tato bude v danou chvíli známá. V případě již uhrazeného zboží má zákazník právo za nedodané zboží zvolit jinou alternativu z nabídky dodavatele, případně požádat o navrácení uhrazené částky.

V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. Podepsáním přepravního listu přepravci spotřebitel souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal i samotné zboží.

Doručování Českou Poštou, s.p.

Ve spolupráci s Českou poštou, s.p. (dále jen "přepravce") jsou osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, příp. e-mailová adresa poskytnuty přepravci pro možnost doručení a komunikace ohledně doručované zaslané zásilky. Pokud zákazník uvede ve své objednávce mobilní telefon, bude mu systémem České pošty při doručování zásilky také automaticky odeslána SMS zpráva ve tvaru: "Vážený zákazníku, dne ... Vám bude Českou poštou doručován Obchodní balík ... od ... (dobírka ... Kč)". Pokud zákazník uvede telefonní číslo na pevnou linku, bude přepravcem telefonicky kontaktován a zprávy od České pošty mu budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Služba odpolední doručování zásilky

Doručovatel České pošty kontaktuje adresáta zásilky s telefonním číslem, která je fyzickou osobou (nikoliv firmou, provozovnou) a dohodne s ním termín doručení zásilky.

Termín doručení zásilky může být:

odpoledne od 16:00 do 19:00 hod.,
v průběhu dne jako klasické doručení,
případně adresát může projevit zájem o uložení zásilky na své nejbližší poště k pozdějšímu vyzvednutí.
Doručovatel vždy postupuje dle dohody s adresátem.

Provozovatel tohoto internetového obchodu, společnost Lithness, spol. s r. o. na základě Vašeho souhlasu s obchodními podmínkami ve Vaší objednávce, poskytuje osobní údaje v rozsahu jméno-příjmení-adresa-email-telefonní číslo České poště, s.p.

Platba online (kartou nebo bankovním převodem)

Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Jak postupovat při vrácení zboží bez udání důvodu

Vracíte-li zboží do 14 dnů bez udání důvodu, doporučujeme zboží důkladně zabalit do odolné krabice, vystlat bublinkovou fólií nebo papírem tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy.

Upozorňujeme zákazníky, že u zasílání jako obyčejné psaní nebo obyčejný balík Česká pošta neodpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky. Je proto v zájmu zákazníka zaslat reklamované zboží službou, která je pojištěná minimálně do výše ceny zboží, například službou České pošty: Balík Do ruky.


Zásilku zašlete na naši korespondenční adresu: Lithness, spol. s r. o., Chýnovská 855, 391 11 Planá nad Lužnicí.

Zásilku doporučujeme pojistit dle hodnoty zboží. K zásilce připojte písemné odstoupení od smlouvy, jehož formulář naleznete ZDE.

Zboží upravené podle přání spotřebitele není možné vrátit bez udání důvodu ve 14ti denní lhůtě (např. při označení zboží - personalizaci iniciály).

Jak se počítá 14ti denní lhůta

Podle nového občanského zákoníka se jedná o tzv. procesněprávní lhůtu, což znamená, že postačí, aby nám v této lhůtě bylo odstoupení odesláno podle § 1829 ve spojení s ust. § 1818 zák. č. 89/2012 obč. z. Pro odstoupení od kupní smlouvy použijte náš formulář.

Částé chyby při vracení zboží

Nedoržení 14-ti denní lhůty a neodeslání písemného odstoupení (nestačí v uvedené lhůtě zaslat zpět pouze zboží). V takovém případě nemůže být vaše odstoupení uznáno.

Důležité: K vracenému zboží nezapomeňte přiložit písemné odstoupení od smlouvy, formulář naleznete zde: odstoupeni-od-smlouvy.doc

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu je možná pouze pro spotřebitele, nikoli pro podnikatelské subjekty s přiděleným IČ (tj. právnické osoby, fyzické osoby podnikatele s vyplněným IČ nebo DIČ v objednávce a další).

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Vrácení nebo výměna zboží za jiné

Lhůta na vrácení nebo výměnu zboží je 14ti denní.

Máte-li zájem zboží vyměnit za jiné nebo chcete-li zboží vrátit bez udání důvodu, dodržujte prosím 14ti denní lhůtu. Vytiskněte a vyplňte formulář odstoupení od smlouvy a zašlete jej spolu s vraceným zbožím na naši adresu: Lithness, spol. s r. o., Chýnovská 855, 391 11 Planá nad Lužnicí. Odstoupení od kupní smlouvy bude vyřízeno a v případě žádosti o výměnu zboží budou finanční prostředky z tohoto odstoupení použity na úhradu nové objednávky / nového zboží.

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ NALEZNETE ZDE: odstoupeni-od-smlouvy.doc

Možnost vrácení nebo výměny zboží bez udání důvodu je možná pouze pro spotřebitele, nikoli pro podnikatelské subjekty s přiděleným IČ (tj. právnické osoby, fyzické osoby podnikatele s vyplněným IČ nebo DIČ v objednávce a další).

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Lithness, spol. s r. o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Výjimkou jsou osobní údaje poskytované České poště, s.p. pro možnost doručení a komunikace ohledně doručovaní zaslané zásilky. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

V případě vyplnění a odeslání objednávkového nebo poptávkového formuláře nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit. V případě zaškrtnutí políčka "Přeji si dostávat novinky společnosti Lithness" v objednávkovém nebo kontaktním formuláři udělujete společnosti Lithness, spol. s r. o. souhlas se zasíláním obchodních sdělení na e-mailovou adresu uvedenou ve vyplněném formuláři. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit odkazem uvedeným v e-mailové zprávě (obchodním sdělením) nebo zasláním takového požadavku na naši e-mailovu adresu newsletter@lithness.cz.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba na spotřební zboží je ze zákona 24 měsíců s výjimkami, které stanoví zákon (zejména § 2167 občanského zákoníku).

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením zboží; mechanickým poškozením zboží; nadměrným zatěžováním; elektrickým přepětím; používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno; neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží; provedením nekvalifikovaného zásahu; poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Reklamace

Aktivním souhlasem s obchodními podmínkami v závěrečném kroku objednávky z těchto internetových stránek dává spotřebitel aktivní souhlas s těmito obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, kterým se bude řídit jeho případná reklamace zboží.

Jsme registrování u puncovního úřadu

Naše společnost Lithness, spol. s r. o. je registrována u Puncovního úřadu.

EET - Elektronická evidence tržeb

Formu účtenky zákon o EET nestanoví. Účtenku tedy lze vystavit i elektronicky. Elektronicky vystavené účtenky lze zasílat například e-mailem. Na vystavení účtenky v elektronické podobě se internetový prodejce musí se zákazníkem dohodnout.

Před učiněním nákupu zboží v našem obchodě souhlasí zákazník s těmito obchodními podmínkami. Uděluje tím také souhlas s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

Soubory ke stažení

Odstoupení od smlouvy

Reklamační list

Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s poskytnutím souborů cookies, které jsou nezbytné pro pohodlné nakupování